tel. 03-5902-5151

Hướng dẫn nhập học

Hướng dẫn nhập học

入学案内

Việc cần làm trước khi nhập học

Chúng tôi đã tóm tắt quy trình thủ tục, các loại chi phí, các tài liệu cần thiết và các bước cần chuẩn bị trước…