tel. 03-5902-5151

Tổng quan và lịch sử về trường

Nội quy trường・Quy định hoàn trả học phí

Nội quy trường

Nội quy trường Nhật ngữ JCLI

Tải xuống(191 KB)

Quy định hoàn trả các khoản phí học sinh đã đóng

Quy định hoàn trả các khoản phí học sinh đã đóng của trường Nhật ngữ JCLI

Tải xuống(140 KB)